Andrej Agačević

Andrej Agačević

Andrej Agačević

Član udruženja
  • a.agacevic@gmail.com
  • Zenica, BiH

Andrej Agačević

2010 – danas Slobodni konzultant
Opis aktivnosti:

Poslovni partner za ljudske resurse; razvoj poslovanja, predavanje i obuka
Utvrđivanje i usmjeravanje ciljeva ljudskih resursa u organizaciji sa fokusom na razvijanje strategije, postupaka, interne politike i kulture, integriranih rješenja i brendiranja poslodavaca. Bliska suradnja s visokim rukovodstvom (C-suite) osigurava ljudskim resursima dio u organizacijskoj strategiji. Procjena dinamika u višem rukovoditeljstvu, uklanjanje prepreka u komunikaciji i radu tima te posredovanje i rješavanje sporova. Orijentacija i planiranje strategije zadržavanja i razvoja vrhunskih talenata. Vođenje istraživačkih projekata između Kine, Italije, Švicarske i zemalja Srednje i Istočne Europe, u okviru inicijative Pojasa i Puta tj Kina +17, kako za privatne tako i za državne partnere u turizmu, trgovini i obrazovanju. Podrška privatnim firmama, gospodarskim komorama i veleposlanstvima u javnim odnosima, brendiranju, marketingu, komunikaciji i akviziciji kontakata. Osiguravanje različitih usluga za strane aktere u Kini, od pronalaženja resursa, zaštite IP-a, preko upravljanja brendom, osiguranja partnerstva s lokalnim akterima te sve do kontrole kvalitete dobavljača i upravljanja odnosima s kupcima. Planiranje i održavanje predavanja o temama kao što su organizacija poslovanja, menadžment, ljudski resursi, brendiranje i marketing, turizam, komunikacijske vještine, međukulturalne studije, kritičko razmišljanje i istraživanje, ponašanje potrošača, u privatnim i javnim akademskim institucijama; osmišljavanje i pružanje obuke iz mekih vještina za timove i pojedince, na menadžerskoj razini, sa temama kao što su lidership, upravljanje stresom, team building, javni govor, komunikacija i pregovori, međukulturalna svijest i upravljanje, razvijanje poduzetničkog uma i proaktivnosti, stvaranje i upotreba samopouzdanja.

Poslodavac: Međunarodne organizacije, vlade, akademske institucije

Lokacija: BiH, Kina, Hrvatska, Italija, Srbija, Švicarska

Tip industrije: Obrazovanje, ljudski resursi, marketing, turizam, zdravstvo

 

Obrazovanje:

PhD kandidat Poslovno upravljanje, Donghua University (东华大学), Shanghai
Magistar Međunarodni odnosi – Diplomatija, China Foreign Affairs University (外交学院), Beijing
Magistar Edukacija i razvoj ljudskih resursa – pune ocjene sa počastima, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
Bakalaureat Nauke međukulturalne komunikacije – pune ocjene, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano

Znanje jezika:

Bosanski, Hrvatski, Srpski, Engleski, Talijanski – tečno
Kineski, Japanski – osnovno

Dodatne vještine,obuke i neformalna edukacija:

Izvrsna komunikacija i društveno upravljanje u okruženjima koja su multikulturalna i kulturološki raznolika; otpornost na kulturalne šokove i stres; brza adaptacija na nova radna okruženja, nesmetano upravljanje promjenama; proaktivno rješavanje problema; upravljanje kulturalnom raznolikošću; vještina vođenja projekata i tima te promjene ponašanja u korporativnom kontekstu; kritička i proaktivna analiza; planiranje, dizajn i provedba programa razvoja ljudskih potencijala; predavanje i obuka; planiranje javnih i društvenih događaja; vozačka dozvola.